Na vznik srdcovo-cievnych ochorení bývajú najnáchylnejší muži nad 45 rokov. Hoci má krivka daného ochorenia klesajúcu tendenciu, v porovnaní s okolitými krajinami sú slovenské štatistiky naďalej alarmujúce.

Kardiovaskulárne ochorenia

Kardiovaskulárne ochorenia možno zjednodušene definovať ako ochorenia srdca a ciev, v užšom slova zmysle ide o označenie ochorení spôsobených artériosklerotickými (*artérioskleróza = kôrnatenie tepien v dôsledku ukladania tukových látok do steny tepny, pozn. red.) degeneratívnymi zmenami. Možno ste netušili, že patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia Slovákov. Národné centrum zdravotníckych informácií vyčíslilo tento počet na 205,3 Slovákov na 100 000 obyvateľov. Vzhľadom na pôvodné štatistiky OECD (500 Slovákov na 100 000 obyvateľov) ide síce o priaznivejšiu, no i tak nepotešujúcu cifru.

Rizikové faktory

Rizikové faktory vplývajúce na vznik a progres daného ochorenia možno rozdeliť na ovplyvniteľné (napríklad fajčenie, obezita, fyzická aktivita, strava) a tie, pri ktorých bývame bezbranní. K takým možno zaradiť vek, pohlavie, genetiku, osobnú anamnézu a podobne. Až deväť z desiatich Slovákov však má minimálne jeden rizikový faktor, ktorý ho predurčuje na vznik obávaného kardiovaskulárneho ochorenia.  

Adherencia zohráva prím

Adherencia, čiže priľnavosť k liečbe a spolupráca pacienta s lekárom, má na výsledný efekt liečby zásadný vplyv. Poznáte známy citát, že liek nepracuje u pacienta, ktorý ho nechce užívať? A podľa tvrdení Svetovej zdravotníckej organizácie, žiaľ, viac ako polovica pacientov liečbu do roka preruší či ukončí. Jedným z najčastejších dôvodov býva zlepšenie zdravotného stavu a následné odmietanie ďalšieho užívania liekov, ako i nespokojnosť s liečbou, nedostatočné informácie o chorobe, nerealistické očakávanie účinku a spôsob aplikácie, predovšetkým ak sa jedná o ten injekčný.

Od čoho závisí?

Adherencia závisí nielen od schopnosti užívať liek v dávke a v dávkovom režime, tak ako je predpísaný, ale tiež od schopnosti absolvovať liečbu v dlhodobom liečebnom režime podľa odporúčaní lekára. Efektívna, hoci drahá liečba, sa neraz minie účinku práve preto, že pacient nedodržiava predpísaný režim. Problémom môže byť rovnako absencia motivácie zo strany kompetentných orgánov s cieľom zlepšiť prístup občanov k vlastnému zdraviu, ako i neochota podniknúť kroky smerom k tým, ktorí si ničia zdravie sami.