Ktorá skupina obyvateľov je najviac ohrozená Parkinsonovou chorobou a aké sú jej prvé príznaky? Je možné dnes túto chorobu vyliečiť?
Parkinsonovou chorobou trpí na Slovensku približne 15-tisíc ľudí. Predpokladá sa, že napríklad ľudia s opakovanými úrazmi hlavy, obézni a pracujúci s chemikáliami v poľnohospodárstve sú viac náchylní na vznik tohto ochorenia. Parkinsonovu chorobu nedokážeme v súčasnosti vyliečiť, keďže presne nepoznáme jej príčinu. Patrí však k veľmi dobre liečiteľným ochoreniam. V súčasnosti dokážeme udržať prežívanie parkinsonikov na úrovni populácie bez Parkinsonovej choroby v pomerne dobrej kvalite života. Prvé klinické príznaky Parkinsonovej choroby sú často nenápadné a nešpecifické a môžu napodobovať iné ochorenia, alebo sa dávať do súvislosti s „normálnym starnutím“. Typickým prejavom Parkinsonovej choroby je charakteristická porucha motoriky, tzv. parkinsonizmus.

Existuje možnosť prevencie, resp. lepšej podchytenosti diagnózy v raných štádiách jej výskytu?
Keďže nepoznáme príčinu ani všetky rizikové faktory, koncepcia prevencie nie je jasná. Zistilo sa však, že ľudia, ktorí pijú kávu, čierny čaj, fajčia, alebo žujú tabak, majú nižší výskyt Parkinsonovej choroby. Z hľadiska ostatných rizík, najmä kardiovaskulárnych a nádorových ochorení, sa prikláňam ku konzumácii kávy a čaju. Významnú ochrannú a trvalú úlohu zohráva pravidelná fyzická, najmä tzv. aeróbna, aktivita.

Aké sú momentálne dostupné možnosti liečby tohto ochorenia? (výhody a nevýhody klasických vs. moderných spôsobov liečby)
Na Slovensku máme dostupné všetky kľúčové modality liečby. Ich dostupnosť je u nás dokonca lepšia ako napr. v Kanade či USA. Z liekov sa najviac využívajú tie, ktoré nahrádzajú chýbajúci dopamín.

Na Slovensku je dostupná aj liečba formou tzv. DBS – odkedy je táto metóda prístupná na Slovensku a kedy a v akých prípadoch je využívaná?
DBS, deep brain stimulation, alias hĺbková mozgová stimulácia je moderná šetrná chirurgická neuromodulačná metóda, ktorej princípom je trvalá elektrická stimulácia niektorej mozgovej štruktúry. U pacientov s Parkinsonovou chorobou sme túto metódu zaviedli v roku 2004. Prvým a dodnes najväčším implantačným centrom je Neurochirurgická klinika LF UK a UN Bratislava na Kramároch.

Správna terapia Parkinsonovej choroby spolu s podporou pravidelnej, na mieru ušitej fyzioterapie a fyzickej aktivity, dokážu udržať spoločenské uplatnenie a relatívne dobrú kvalitu života často desiatky rokov.

Existujú kritériá, ktoré musia pacienti s Parkinsonovou chorobou spĺňať, aby mohli podstúpiť liečbu formou hĺbkovej mozgovej stimulácie?
Zjednodušene možno povedať, že operujeme pacientov, u ktorých úprava medikamentóznej liečby neprináša významný profit pre kvalitu života. Títo adepti však musia byť v relatívne dobrej fyzickej a psychickej kondícii, nemali by byť starší ako 75 rokov. Absolútnym kritériom je reálne očakávanie od tejto liečby, ako aj dobrovoľný súhlas pacienta. Keďže je potrebné najmä v úvodných mesiacoch po operácii častejšie navštevovať neurológa, veľkou výhodou je aj dobré rodinné zázemie pacienta.

Ako môže správna/vhodná liečba ovplyvniť kvalitu života pacientov?
Správna terapia Parkinsonovej choroby spolu s podporou pravidelnej, na mieru ušitej fyzioterapie a fyzickej aktivity, dokážu udržať spoločenské uplatnenie a relatívne dobrú kvalitu života často desiatky rokov. Platí to aj opačne, nedodržiavanie predpísaného režimu sa môže odzrkadliť na zrýchlení progresie ochorenia, vzniku rôznych komplikácií a zlej kvalite života.

Plánujú sa na Slovensku vyvíjať aktivity, ktoré by mohli prispieť k vyššej informovanosti a efektívnosti liečby v kontexte Parkinsonovej choroby?
Na tomto poli budeme mať vždy čo zlepšovať. Kľúčovou, z hľadiska osvety, je spolupráca s občianskym združením Spoločnosť Parkinson Slovensko, ktoré združuje pacientov, ich príbuzných, ale aj profesionálov so záujmom o Parkinsonovu chorobu.