Ak je reč o adherencii pacientov, ako by ste ich rozdelili?

Pacienti bývajú rôzni. Nespolupracujúci neakceptujú diagnózu a potrebu súčasnej liečby. Čiastočne spolupracujúci akceptujú potrebu liečby, ale neplnia odporúčania v dostatočnej miere. Prehnane spolupracujúci by užili viac ako predpísané množstvo liekov. Ideálni sú primerane spolupracujúci, ktorí dodržiavajú medicínske rady primerane.

Aké sú najčastejšie dôvody, pre ktoré pacient liek neužíva?

Určite nežiaduce účinky lieku. No verejnosť ich význam preceňuje. Veď pod pojmom „veľmi časté“ definícia hovorí o jednom pacientovi z desiatich, „veľmi zriedkavé“ značí jeden pacient z desaťtisíc! Prejav nežiaduceho účinku môže lekár vyhodnotiť aj ako príznak účinnej liečby. Kožné alebo črevné príznaky pri chemoterapii onkológ neraz označí ako začiatok nástupu účinku lieku. Poučený pacient tak vie, že sa necíti dobre, pretože liek funguje a práve preto ho užíva.

Aké informácie o liekoch sú dôležité, kde ich získame a ako im porozumieme?

Všetky dôležité informácie pre lekára nájdeme v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC), informácie pre pacientov obsahuje príbalový informačný leták (PIL). V prípade, že pacient PIL nerozumie, má právo kontaktovať aj výrobcu lieku. Kontraindikácie lieku sa najčastejšie týkajú precitlivenosti na samotnú účinnú látku alebo na niektorú z ostatných zložiek lieku, užívania lieku pri nedostatočnej funkcii pečene alebo obličiek, počas tehotenstva, v období dojčenia a podobne.

A čo faktory ovplyvňujúce možnosť pacienta urobiť dobré rozhodnutie a tým zvýšiť adherenciu k liečbe?

Významnú rolu zohrávajú emócie, strach z umierania a smrti. Pacienti s lokalizovaným nádorom sa obávajú, že v organizme sú nádorové bunky a môžu odmietať tzv. watchful waiting (čakať a pozorovať). Nedá mi nespomenúť tzv. anekdotálne uvažovanie a mylné predpovede, ako je odmietnutie chemoterapie, pretože „moja teta mala zlé skúsenosti“.

Ako vplýva na intenzitu nežiaducich účinkov dávkovanie?

Dávkovanie určuje spôsob a dĺžku podávania liečby. Spôsob podávania sa, žiaľ, veľmi často podceňuje. Znížením dávky neznížite riziko vzniku nežiaducich účinkov. Predpísaná dávka sa má užiť podľa možnosti každý deň v tom istom čase a zapiť dostatočným množstvom čistej vody. Alkohol, káva či kolové nápoje môžu ovplyvniť účinok lieku. V žiadnom prípade sa zabudnutá dávka nesmie kompenzovať užitím zvýšeného množstva tabliet.

Existuje spôsob, ktorým možno priľnavosť pacientov k liečbe zvýšiť?

Dôležitý je prínos pacientskych organizácií, ich úloha je v tomto smere nezastupiteľná. Na európskej úrovni je to napríklad Európske fórum pacientov, na Slovensku Asociácia na ochranu práv pacientov. Na Slovensku sa môžu pacienti vzdelávať aj na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v rámci programu „Pacient a liek“.