• Onkológ
  • Farmakológ
MUDr. Bc. Patrik PALACKA , PhD. MPH, MBA www.onkol.sk, info@onkol.sk II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ Klenová 1, Bratislava

Všeobecné správanie onkologických pacientov

Najdôležitejšou úlohou klinického onkológa, pri prvom stretnutí s pacientom, je dôkladné vysvetlenie možností diagnostiky a liečby. Onkologicky chorých pritom z pohľadu prístupu k zložitej životnej situácie, v ktorej sa ocitli, možno rozdeliť do dvoch skupín.

Prvá skupina pacientov sa intenzívne zaujíma o svoje ochorenie a spôsoby liečby. Niektorí si študujú odborné materiály a informačné brožúry, iní sa spoliehajú na viac či menej odborné články a rady, ktoré nachádzajú na internete, alebo ich získavajú od svojich známych a iných pacientov. U týchto chorých je veľmi dôležitý dialóg, ktorý umožní doplniť neúplné informácie, korigovať nepresné predstavy alebo argumentovať s cieľom motivovať k liečbe a s tým súvisiacemu dlhšiemu a kvalitnejšiemu životu.

Druhá skupina pacientov nechce o svojom ochorení a jeho liečbe nič vedieť, spoliehajú sa na vedomosti a skúsenosti ošetrujúceho onkológa.

Prečo by mal pacient dodržiavať pokyny lekára

Právom každého pacienta je rozhodnúť sa, či sa bude liečiť, a následne si vybrať jednu z navrhovaných možností (v prípade existencie viacerých alternatív). Pokiaľ však takéto rozhodnutie urobí, je mimoriadne dôležité dodržiavať pokyny lekára. Každá, aj rokmi overená a používaná onkologická liečba má svoju toxicitu, pri každej sa môžu objaviť ťažkosti, ktorých ignorovanie pacienta ohrozuje na živote. O väčšine z nich je však vopred informovaný, rovnako ako aj o tom, čo robiť, keď sa objavia. Táto požiadavka je ešte naliehavejšia pri terapii novými liekmi, ktoré sú v klinickej praxi používané iba krátko, ako aj experimentálnej liečby v rámci klinického skúšania.

Prečo by mal pacient spolupracovať s lekárom

Spolupráca pacienta s onkológom je dôležitá najmä pri typoch nádorových ochorení, ktoré sú vo vysokom percente vyliečiteľné. Klasickým príkladom sú zhubné nádory semenníka, pri ktorých dokážeme vo včasných štádiách vyliečiť takmer všetkých a v neskorých štádiách viac ako 50 % pacientov. Pre takúto úspešnosť je však dôležité dodržanie lekárom odporučeného počtu cyklov chemoterapie alebo podstúpenie radikálnej operácie po jej skončení. Predčasné ukončenie liečby alebo odmietnutie chirurgického výkonu môže znamenať podstatné zníženie šance chorého na úplné vyliečenie.

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CS c. Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v BratislaveFarmakológ

Samotné užívanie liekov chorobu nevylieči

Zodpovedné správanie sa pacientov je niečo, čo by výrazne uľahčilo prácu lekárov. Hranica medzi úspešnou liečbou a neefektivitou liekov je totiž veľmi tenká.

Dodržiavanie liečby pacientom – adherencia k liečbe, je definovaná ako miera spolupráce pri dodržiavaní predpisov a odporúčaní lekára. Adherencia závisí predovšetkým od kompliancie – čo je schopnosť užívať liek v dávke a v dávkovom režime ako je predpísaný, a od perzistencie – schopnosti zotrvať v liečebnom režime potrebný čas. Pokiaľ pacient nebude rešpektovať pokyny a rady lekára, je veľmi pravdepodobné, že liečba napokon úspešná nebude. Táto skutočnosť má veľký význam pri chronických a závažných chorobách, akými sú onkologické ochorenia či choroby srdca a ciev. Pri nich je dôsledné dodržiavanie stanovených liečebných postupov obzvlášť dôležité.

Vplyv adherencie na liečbu

Užívanie liekov môže byť sprevádzané nežiaducimi účinkami. Hoci sa liek uvedie do praxe až po dôslednom odsledovaní jeho bezpečnosti v klinických štúdiách, u niektorých pacientov sa predsa len môžu vyskytnúť vedľajšie a nežiaduce účinky. Pri predpisovaní lieku lekár a lekárnik upozornia pacienta na dávkovanie i často sa vyskytujúce nežiaduce účinky, avšak nespolupracujúci pacienti, a to neraz celkom zbytočne, zvyšujú riziko ich výskytu. Treba si uvedomiť, že mnohým zlyhaniam terapie a výskytu nežiaducich účinkov sa dá, pri vhodnej spolupráci pacienta (adherencii), úspešne predchádzať. Ak pacient pozná účel a riziká liekov jemu predpísaných, dokáže značne ovplyvniť svoju liečbu.

Keď len lieky nestačia

Treba si však uvedomiť, že samotné užívanie liekov chorobu nevylieči. Iba dôsledné dodržiavanie rád lekára a lekárnika, v kombinácii s účinným liekom, bývajú zárukou účinnej liečby a spokojnosti pacienta i ošetrujúceho lekára.