Viac, ako lieky?

Väčšina odborníkov zastáva názor, že všeobecné zvýšenie adherencie môže mať významnejší vplyv na zdravie populácie, než akékoľvek nové lieky či medicínske technológie. Aj Európska únia venuje danej problematike veľkú pozornosť, dokonca iniciovala a financuje aktivity v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, bezpečnosti pacienta, kvality zdravotnej starostlivosti, podporuje vzdelávanie pacientov a ich lepšiu informovanosť.

Len polovica z chronických pacientov je adherentná, čo znamená, že pri liečbe spolupracuje s ošetrujúcim lekárom.

Miera „nespolupráce“ pacienta sa podľa nedávnych štúdií pohybuje od 17% pri určitých skupinách onkologických pacientov, až po 93% u diabetikov.

Nedostatočná adherencia pritom spôsobuje celý rad nepríjemností od neekonomického plytvania zdrojmi až po zhoršenie zdravotného stavu pacienta. Osobitou skupinou je nespolupráca pacienta pri užívaní antibiotík. Svojvoľné znižovanie dávok, ich zámerné vynechávanie, skrátenie doby podávania, nasadzovanie antibiotík bez predošlej konzultácie s doktorom či užívanie liekov v nesprávnej indikácii ... aj takto neraz vyzerá správanie nezodpovedných a ťažko chorých pacientov.

Kľúčom je vzdelávanie

Najčastejšou príčinou neužívania liekov býva deficit informácií. V tomto smere zohrávajú kľúčovú úlohu pacientské organizácie - na európskej úrovni je to Európske fórum pacientov (EPF – European Patients Forum), na Slovensku napríklad Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP, ktorá je členom EPF), pričom jej primárnou úlohou je vzdelávanie pacientov, poskytovanie zdravotníckeho, právneho a sociálneho poradenstva, organizovanie edukačných podujatí pre verejnosť a pod.

Nenechajte sa zastrašiť vedľajšími účinkami

Niektoré štúdie ukazujú, že pre pacienta sú na prvom mieste vyhľadávaných informácií nežiaduce účinky lieku a práve tie zvykneme obzvlášť preceňovať. Tak napríklad: pod pojmom „veľmi časté“ verejnosť usudzuje, že sa to môže stať každému druhému (a viac) pacientovi, definícia ale hovorí o „jednom z desiatich (a viac). Pod pojmom „veľmi zriedkavé“ pacienti tipujú štyroch pacientov zo sto, definícia je 0,01%, čo značí jeden z desať tisíc! Všetky dôležité informácie pre pacientov obsahuje príbalový informačný leták (PIL). V prípade, že pacient PIL nerozumie, má právo kontaktovať výrobcu lieku, ktorý je povinný mu všetky otázky týkajúce sa lieku zodpovedať.