Osteoporóza je v súčasnosti považovaná za chronické ochorenie masového výskytu s civilizačným charakterom. Postihuje spravidla celú kostru, no výraznejšie charakteristické klinické príznaky nemá. Osteoporotické zlomeniny vznikajú spontánne alebo pri neprimerane malom úraze. Zlomeniny stavcov a hornej časti stehnovej kosti vedú k invalidizácii, k závislosti postihnutých osôb na pomoci a, žiaľ, i k predčasnej smrti. Zlomeniny a osteoporóza sú preto závažným zdravotným a ekonomickým problémom, ktorý neradno podceňovať.

Bojujte stravou, pohybom i slnečnými lúčmi

Odborníci tvrdia, že liečba osteoprózy má trvať aspoň 5 rokov. Základnou podmienkou úspešnej terapie je pritom správna výživa (predovšetkým prívod optimálneho množstva kalcia ako hlavného minerálu na stavbu kostí) a dostupnosť vitamínu D. Neoddeliteľnou súčasťou komplexnej liečby býva rovnako správna a dostatočne intenzívna pohybová aktivita, ktorá podporí tvorbu kostí a brzdí ich odbúravanie. Pri užívaní predpísaných liekov proti osteoporóze a dodržaní komplexnej liečby dochádza k postupnému zníženiu výskytu osteoporotických zlomenín a k zvýšeniu množstva kostnej hmoty.

Úspešnosť liečby závisí aj od vás

Adherenciu tvoria dve zložky: perzistencia (dĺžka užívania lieku) a compliance (presnosť a správnosť užívania lieku). Pre úspech liečby je spolupráca pacienta a lekára veľmi dôležitá. Napriek dokázanému pozitívnemu efektu dlhodobej terapie tohto ochorenia však adherencia pacientov nie je optimálna. Vynechané užitie dávky lieku či prerušenie užívania lieku sú bežnou praxou. Rozličné literárne údaje hovoria o tom, že až 45 – 50 % pacientov ukončí terapiu predčasne, a to do 12 mesiacov od jej začiatku.

Zábudlivosť i strach

Niekedy je dôvodom zábudlivosť, inokedy nevyhovujúci liek či strach z vedľajších účinkov. Najmä staršie lieky zvykli zaťažovať tráviacu sústavu a pri ich užívaní bolo nutné dodržiavať rôzne obmedzenia. Vývoj liekov však neustále napreduje, s cieľom prinášať účinnejšie a bezpečnejšie látky i liekové formy, ktoré negatívne neovplyvnia kvalitu života pacientov a zaručia ich dlhodobé užívanie. Veľkým prínosom sa stala injekčná liečba v dlhších časových intervaloch (s podaním jedenkrát za 3 až 12 mesiacov).

Komplexné informácie o ochoreniach pohybového aparátu, a najmä o osteoporóze, sa dočítate v publikácii s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...; CD obsahuje nahraté špeciálne cvičebné zostavy (podľa Ďurišovej – pri bolestiach chrbtice a pri osteoporóze, cvičenie svalstva panvového dna – Lúčky, podľa Mojžišovej).

www.rrc.sk