Hoci počítačová tomografia zobrazuje telo na rovnakom princípe, aký objavil W. C. Röntgen už na konci 19. storočia, oproti bežnému röntgenu umožňuje táto rádiologická vyšetrovacia metóda zobraziť jednotlivé orgány detailne a s vysokým rozlíšením.

Moderné CT prístroje

Zásadný posun nastal zavedením CT prístrojov s veľkým počtom detektorov. Momentálne disponujeme najmodernejším a najdokonalejším CT prístrojom s 320 detektormi, ktorý za 0,35 sekundy dokáže zosnímať až 16 cm vyšetrovanej oblasti. Otvárajú sa nové možnosti CT zobrazovania, ktoré rozširujú klasické morfologické CT zobrazenie o ďalšiu dimenziu – funkčné vyšetrenie.

Neinvazívna diagnostika

CT vyšetrenie sa dnes uplatňuje ako neinvazívna, resp. minimálne invazívna diagnostická metóda vo viacerých oblastiach medicíny:

 • Onkológia
  Prispieva k včasnej, presnej detekcii nádorov a k ich bližšej charakterizácii. V zásade pomáha odlíšiť malígnu a benígnu povahu vyšetrovaného objektu. U malígnych nádorov je vhodné aj na hodnotenie odpovede na onkologickú liečbu.
   
 • Kardiológia
  CT koronarografia slúži na diagnostiku srdcového riečiska a vrodených srdcových chýb. Perfúzne vyšetrenia diagnostikujú poruchy prekrvenia srdcového svalu a aj minimálne zmeny prekrvenia pľúc pri drobných zrazeninách, ktoré sa nedajú zistiť inou metodikou. Informácie o prekrvení srdcového svalu kombinované s CT vyšetrením srdcových ciev umožňujú správne identifikovať príslušnú cievu zodpovednú za nedostatočné prekrvenie srdca pri srdcových príhodách.
   
 • Neurorádiológia
  Pomocou špeciálneho softvéru umožňuje zobrazenie prietoku tepnovým a žilovým riečiskom mozgu v reálnom čase. Spoločne s perfúznym vyšetrením, ktoré zobrazuje prekrvenie mozgu, je zásadnou a včasnou diagnostickou metódou pri náhlych mozgových príhodách, prípadne cievnych anomáliách.
   
 • Angiológia
  Dnes patrí k štandardným vyšetreniam na zobrazenie ktoréhokoľvek úseku tepnového riečiska, ktoré stanovuje stupeň postihnutia a informuje o prípadných zmenách ešte pred chirurgickým zákrokom.
   
 • Gastroenterológia
  Umožňuje šetrné vyšetrenie tenkého a hrubého čreva, ktoré len minimálne zaťažuje pacienta. Poskytuje pritom dostatočné informácie o chorobách tenkého a hrubého čreva, ich vzťahu k okolitým štruktúram a orgánom v brušnej dutine.

Bezpečné a neinvazívne vyšetrenie

Hlavnou filozofiou prístroja je v čo najväčšej miere redukovať ožiarenie pacienta pri uchovaní možnosti vykonať celú škálu spomenutých vyšetrení. Špeciálny algoritmus na redukciu dávky žiarenia znižuje úroveň ožiarenia až o 75 %. Výhodou redukcie dávky je výrazne menšie zaťaženie pacienta ionizačným žiarením, a tiež možnosť relatívne bezpečne vyšetriť detských pacientov, ženy v reprodukčnom veku či onkologických pacientov, ktorí sú zaťažení liečebným ožiarením.