Napriek zdokonaľovaniu farmakologickej liečby je úmrtnosť takto postihnutých pacientov ešte stále vysoká. Preto sa rozvíjajú nové nefarmakologické liečebné postupy. V posledných rokoch si v rámci nefarmakologickej liečby získala kľúčové postavenie a vyhliadky pacientov zlepšuje resynchronizačná liečba srdcového zlyhania (biventrikulárna stimulácia).

Cieľ resynchronizačnej liečby

Resynchronizačná liečba sa zameriava predovšetkým na odstránenie nedostatočného zosúladenia srdcového sťahu, ktoré spôsobuje srdcové zlyhanie. Cieľom resynchronizácie je dosiahnuť správnu časovú postupnosť predsieňových a komorových sťahov, súčasný sťah oboch komôr, a najmä súčasný sťah jednotlivých oblastí ľavej komory. To je možné dosiahnuť nezávislou stimuláciou predsiení a oboch komôr pomocou elektród, ktoré sú v nich umiestnené (obr.).

Overená a spoľahlivá liečba

Táto liečebná metóda bola prvýkrát použitá u pacienta so srdcovým zlyhaním v roku 1994. V tom čase si však ešte vyžadovala kardiochirurgickú operáciu. V súčasnosti kardiochirurgická operácia pri otvorenom hrudníku nie je potrebná. Takáto verzia liečby bola prvýkrát zverejnená v roku 1998. V krátkom časovom horizonte sa vo svete rozšírila a dostala aj k nám. Ďalšie zvýšenie liečebného potenciálu tejto metódy nastalo po včlenení biventrikulárnej stimulácie do implantovateľných srdcových defibrilátorov. Tým sa zároveň zabezpečila ochrana pacientov pred život ohrozujúcimi poruchami srdcového rytmu. V súčasnosti je resynchronizačná liečba u vybraných pacientov so srdcovým zlyhaním štandardným a osvedčeným liečebným prístupom.

Technologický vývoj

Najdôležitejším prínosom posledných rokov je:

  • vyvinutie snímačov, ktoré monitorujú priebeh srdcového zlyhania a automaticky nastavujú stimulačné ukazovatele prístroja tak, aby sa dosiahla maximálna účinnosť stimulácie;
  • automatické odosielanie informácií o funkcii prístroja, o poruchách srdcového rytmu a o vývoji srdcového zlyhania do kardiologického centra, ktoré rozhodne o ďalšom liečebnom postupe;
  • vyvinutie elektród s viacpočetnými stimulačnými pólmi, ktoré umožňujú upraviť smerovanie stimulačného prúdu individuálne u každého pacienta tak, aby sa dosiahla čo najúčinnejšia stimulácia a zároveň nedochádzalo k vedľajším nepríjemným účinkom, napríklad k bolestivým zášklbom bránice. Neustále sa zvyšuje spoľahlivosť elektród, stimulačných prístrojov a predlžuje sa ich životnosť. Mnohé prístroje sa stali spôsobilými aj pre vyšetrenie pacienta pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie, čo v minulosti nebolo možné.

Dostupnosť liečby na Slovensku

V ostatných rokoch patrí Slovensko medzi krajiny s vysokým štandardom resynchronizačnej liečby. Resynchronizačné systémy sú implantované v špecializovaných ústavoch pre srdcové a cievne ochorenia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Ich používanie sa však postupne rozbieha aj v iných centrách. Hoci resynchronizačná liečba nedokáže odstrániť prvotnú príčinu srdcového zlyhania, mnohým pacientom významne predlžuje život a zlepšuje jeho kvalitu.