K akému poškodeniu dochádza pri SM?

Ukázalo sa, že v mozgu pacientov s SM prebiehajú paralelne dva nezávislé procesy:  ložiskové a difúzne poškodenie. Ložiskové poškodenie spôsobujú biele krvinky, tzv. lymfocyty, ktoré napádajú CNS (mozog a miechu). Táto forma sa prejavuje vznikom fokálnych zápalových ložísk (lézií), ktoré sú viditeľné pri vyšetrení magnetickou rezonanciou (MR) a sú sprevádzané stavmi zhoršenia neurologických príznakov (relapsami). Zároveň však dochádza aj k difúznemu poškodeniu, pri ktorom sa aktivujú bunky priamo vo vnútri CNS a spolu so zápalom spôsobujú poškodenie nervových vlákien a tkaniva. Toto poškodenie sa prejavuje úbytkom mozgovej hmoty a tým aj progresiou ochorenia.

Úbytok mozgovej hmoty je ale prirodzený aj v prípade zdravých jedincov. Líši sa u pacientov s touto diagnózou?

Prirodzený úbytok mozgovej hmoty je  u zdravej populácie 0,1-0,4 % za rok. U pacientov s SM je však 2-3krát väčší. Tento úbytok je sprevádzaný  fyzickou invaliditou, únavou, poruchami pamäte, sústredenia, koncentrácie, zmenou nálady a následne zhoršením kvality života. Donedávna sa úbytok mozgovej hmoty považoval za príznak neskorých štádií ochorenia. Dnes vieme, že u väčšiny pacientov je prítomný už vo včasných štádiách tohto ochorenia. Na hodnotenie úbytku mozgovej hmoty u pacientov s SM sa používa magnetická rezonancia (MR).

Aké sú najčastejšie príznaky pri SM?

Ochorenie môže postihovať rôzne oblasti mozgu a miechy, lokalizácia  zápalových ložísk a ich počet sa u pacientov líši, takže aj príznaky sú veľmi rozdielne. K častým príznakom patrí napríklad zápal očného nervu sprevádzaný náhlou poruchou zraku (rozmazané alebo dvojité videnie) a farebného videnia. Ďalej sú to poruchy citlivosti, tŕpnutie či mravenčenie v končatinách. Tiež sa vyskytuje svalová slabosť, problémy s chôdzou, rovnováhou, ťažkosti s vyprázdňovaním moču, poruchy pamäte a koncentrácie či neustály pocit únavy.

Aké možnosti liečby dnes majú pacienti v SR?

Naši pacienti majú k dispozícii všetky moderné lieky na liečbu SM, ktoré sú hradené z verejného poistenia. Pri aktívnych formách ochorenia  by mal byť pacient zaradený do liečby DMT (disease modifying treatment) – teda liečby ovplyvňujúcej  priebeh ochorenia. Preparáty DMT delíme na prvolíniové, ak je však liečba nedostatočná alebo ide o rýchlo sa vyvíjajúcu SM, nastupuje druholíniová, účinnejšia  liečba, ktorá so sebou prináša aj vyššie riziko závažnejších nežiaducich účinkov. Dnes máme lieky s injekčnou aplikáciou, infúznou a v posledných rokoch pribudla aj tabletka. Ide o široké spektrum liekov a spolu s pacientom dokážeme vybrať vhodnú liečbu, kde berieme do úvahy nielen jeho zdravotný stav, ale aj  jeho vlastné potreby a aktivity.

Je dôležitý samotný začiatok liečby?

V počiatočnom štádiu ochorenia je v popredí zápalový proces, ktorý spúšťa relapsy a nevratné poškodenie centrálnej nervovej sústavy, v  tomto štádiu sú lieky na SM účinnejšie. Ďalším dôvodom na skoré začatie liečby je skutočnosť, že pacientom s SM sa zmenšuje objem mozgovej hmoty rýchlejšie ako tomu býva u zdravých ľudí. Viaceré štúdie u pacientov s SM potvrdili spomalenie úbytku mozgovej hmoty práve liečbou základného ochorenia. Včasná diagnostika a liečba SM má pre pacienta zásadný význam, pretože spomalí ochorenie, oddiali progresiu, a tým aj invaliditu chorého.

Je pravda, že podľa údajov zo zdravotných poisťovní je liečená iba tretina pacientov?

Áno, je to pravda. SM je v príznakoch veľmi variabilná. Prvé ťažkosti môžu rýchlo odznieť, pacient odloží návštevu u lekára a nepripisuje problémom taký význam. Niektorí pacienti odmietnu liečbu z rôznych dôvodov, respektíve váhajú a odsúvajú začatie liečby. No v neskorších štádiách ochorenia je už liečba menej účinná.

Aká je adherencia k liečbe u pacientov s SM?

Pod adherenciou rozumieme priľnavosť k liečbe a jej dodržiavanie. Podľa zistenia Svetovej zdravotníckej organizácie viac ako polovica pacientov s chronickými ochoreniami preruší alebo ukončí liečbu do jedného roka.  Dôvody sú rôzne. Jeden z najčastejších je ten, že pacient preruší liečbu v čase, keď je jeho  ochorenie stabilizované a zvyčajne nemá žiadne, prípadne len minimálne prejavy ochorenia, pacient sa uspokojí a nepovažuje užívanie liekov za nutné. Častým dôvodom prerušenia liečby bývajú tiež aj nereálne očakávania pacienta od nastavenej liečby. Žiadna liečba SM nemá stopercentnú účinnosť a preto aj v čase užívania liekov môže dôjsť  k vzniku nových eventuálne k zvýrazneniu už existujúcich neurologických príznakov (atakov), avšak riziko oproti neliečeným pacientom je oveľa nižšie. Je dôležité, aby si pacient zvykol na dlhodobý režim liečby a to aj v období, keď je  ochorenie bezpríznakové, aby užíval liek v predpísanej dávke a v určenom dávkovacom režime. Adherencia k liečbe má veľký vplyv na výsledný efekt liečby. Preto je dôležité pacientovi vysvetliť, že tieto lieky nevedú k úplnému vyliečeniu pacienta s SM, ale dokážu výrazne znížiť riziko vzniku nového ataku, predĺžiť obdobie relatívneho pokoja (remisie) a oddialiť tak invalidizáciu v porovnaní s tým, ak nie je pacient liečený. 

Aké sú najčastejšie dôvody odmietnutia liečby pacientom v súvislosti so samotným liekom?

Najčastejšou formou aplikácie liekov u SM pacientov je injekčné podávanie lieku, a to buď  podkožne alebo do svalu. Pacienti neraz odmietajú liečbu z dôvodu strachu z injekcií. V súčasnej dobe sú už aplikátory injekcií prispôsobené tak, aby samotná manipulácia s nimi bola čo najjednoduchšia a podanie lieku bolo  čo najmenej bolestivé. V prvých šiestich mesiacoch býva najčastejším dôvodom odmietnutia  liečby pacientom obava z nežiaducich účinkov. Preto je potrebné ešte pred začatím liečby  pacienta informovať  o všetkých možných nežiaducich účinkoch lieku a o postupoch ako ich čo najlepšie zvládnuť.

Žiaľ, častokrát  drahá liečba  nemá efekt, pretože pacient nie je s ňou z rôznych dôvodov spokojný a nedodržiava stanovený liečebný režim. Rovnako je dôležité vedieť, že efekt liečby nenastupuje ihneď, ale až po dlhodobom a pravidelnom užívaní. Preto by som chcela na pacientov apelovať, aby sa so svojim lekárom rozprávali, hovorili s ním o svojich problémoch, pocitoch a úskaliach ich liečby. Pri dnešných možnostiach v liečbe rozhodne nájdu vhodné riešenie a dobrú voľbu.

SK1508367165