Niektoré typy imunoterapie sa zameriavajú iba na určité bunky imunitného systému, iné ovplyvňujú imunitný systém ako celok. Zjednodušene povedané, v prípade onkologických ochorení tieto lieky neusmrcujú nádor priamo, ale naštartujú vlastný imunitný systém pacienta, aby proti rakovine bojoval. Pre túto schopnosť sa tieto lieky skúšajú s dobrými predbežnými výsledkami na rôzne typy rakoviny. V Európe je takáto liečba dostupná pre pacientov s malígnym melanómom a tiež špecifickým typom rakoviny pľúc.

Čo je malígny melanóm?

Malígny melanóm je nádor, ktorý vzniká malígnou premenou melanocytov, buniek spodnej vrstvy kože, ktoré tvoria pigment melanín. Vzniká zmenou pôvodného materského znamienka alebo nanovo na predtým neporušenej koži. Tvorí 2 – 5 % zo všetkých nádorov u mužov i žien. Najčastejšie je diagnostikovaný po 54. roku života, avšak stúpa počet ochorení v skupine osôb medzi 25. až 35. rokom života. Počas posledných 35 rokov došlo k štvornásobnému nárastu výskytu. Na Slovensku bolo v roku 2006 diagnostikovaných 612 nových melanómov a ich výskyt stále stúpa.

Rôznorodé rizikové faktory

Rad epidemiologických štúdií potvrdil, že vznik melanómu súvisí s expozíciou ultrafialovému žiareniu, umelému zdroju UV lúčov napríklad v soláriu a kožným fenotypom človeka a opaľovacími návykmi. Po opakovanom vystavení kože ultrafialovému žiareniu vznikne melanóm zvyčajne po niekoľkých rokoch. Riziko a vek, kedy vznikne melanóm, úmerne súvisí s vekom, kedy sa človek intenzívne slní, opakovane spáli na slnku a či sa opaľuje pravidelne, alebo len príležitostne. Riziko vzniku melanómu stúpa 5-násobne, ak dôjde k spáleniu kože raz až dvakrát, najmä v detstve. Preto, ak sa deti, mladiství a 20-roční ľudia pravidelne opaľujú a spália, majú vysoké riziko vzniku melanómu už v strednom veku.

Aká liečba bola dostupná doteraz?

Melanóm patrí medzi najagresívnejšie a donedávna v pokročilých štádiách len veľmi ťažko liečiteľné ochorenia. Metastatické ochorenie malo doteraz veľmi nepriaznivý priebeh, medián prežívania 6 – 9 mesiacov a 5 rokov prežívalo iba 10 – 30 % pacientov. Na jeho liečbu sme doteraz mali k dispozícii chemoterapiu a rádioterapiu, ktorá sa naďalej používa. V súčasnosti sa rozšírili možnosti liečby, pribudla  cielená liečba BRAF inhibítormi, MEK inhibítormi a imunoterapia. BRAF a MEK inhibítory sú vhodné len pre pacientov, ktorí majú melanóm s mutovaným génom BRAF. Tento mutovaný onkogén má 45 – 50 % malígnych melanómov a zisťuje sa pri histologickom a genetickom vyšetrení nádoru. Liek BRAF inhibítor sa viaže na mutovaný onkogén v melanómovej bunke a priamo ju zničí. Je účinný približne u 50 % pacientov s BRAF mutáciou a účinok trvá približne 6 – 9 mesiacov.

Imunoterapia – nádej do budúcnosti

Imunoterapia umožnila pacientom s melanómom dlhodobo prežívať. Ako prvý sa začal v roku 2011 používať inhibítor CTLA-4. Aj keď viedol k zmenšeniu nádoru iba u pomerne malej skupiny (12 %) pacientov, pri tejto liečbe tri roky prežívalo 20 % pacientov. Iným, novým typom imunoterapeutík schváleným na liečbu melanómu sú PD-1 inhibítory. Ich úlohou je zabrániť väzbe medzi T lymfocytom a nádorovou bunkou a umožniť imunitnému systému nádorovú bunku rozpoznať a zničiť. Účinok sa prejaví rýchlejšie ako pri inhibítoroch CTLA-4, účinkujú približne u 30 % pacientov, a tiež sa očakáva dlhodobé prežívanie. Ako všetky lieky, aj imunoterapeutiká môžu u pacientov spôsobiť nežiaduce účinky. Tieto sú často spojené práve s ovplyvnením imunitného systému. Je treba na ne myslieť a ich včasnou liečbou zabrániť komplikáciám.  Nový smer v liečbe nádorových ochorení – imunoterapia – prináša nádej do budúcnosti pre onkologických pacientov aj v ďalších diagnózach, ktorú azda potvrdí prebiehajúci výskum.