Aké sú prvotné prejavy karcinómu prostaty? Vieme vymedziť rizikovú skupinu mužov?

Nových pacientov s týmto ochorením na Slovensku za rok pribudne asi 1600. Je známe, že jeho výskyt s pribúdajúcim vekom pacientov rastie. Ide o závažné ochorenie, ktoré pomerne dlho môže prebiehať bez klinických príznakov, akými sú poruchy pri močení alebo bolesť. Pravidelné vyšetrenia urológom u mužov, hlavne vo vyššom veku, sú veľmi dôležité. Žiaľ, niekedy sa ochorenie prejaví až svojimi komplikáciami akou je zlomenina v mieste kostnej metastázy.

Ako dokáže nukleárna medicína pomôcť pacientom s rakovinou prostaty?

Nukleárna medicína využíva rádioaktívnymi izotopmi označené molekuly (rádiofarmaká) na diagnostiku a liečbu ochorení. Preto sa už dlhé roky využíva najmä v diagnostike a v ostatných rokoch už aj pri liečbe pacientov s karcinómom prostaty. Na diagnostiku sa používajú izotopy uvoľňujúce malé množstvo gama alebo pozitrónového žiarenia.

Aké vyšetrenia za pomoci nukleárnej medicíny sa využívajú pri liečbe karcinómu prostaty?

Viac ako 40 rokov používame metódu na lokalizáciu metastáz nazývanú celotelová scintigrafia skeletu. Táto citlivá metóda dostala svoje zdokonalenie. V prípadoch, keď je lekár nukleárnej medicíny na pochybách, či zobrazené ložisko je metastáza alebo iný, nenádorový proces, môže dnes využiť doplnenie záznamu pomocou špeciálnej SPECT/CT gamakamery. Vyšetrenie poskytuje okrem obrazu patologickej zmeny štruktúry kosti (na CT) aj presnú informáciu o zmene kostného metabolizmu v zobrazenom ložisku (pomocou SPECT). Výsledkom je vysoko špecifické zobrazenie s možnosťou odlíšenia metastázy napríklad od degeneratívnych zmien v chrbtici, častých práve u pacientov vo vyššom veku. Hlavným prínosom je zrýchlenie diagnostiky, pretože pacient sa nemusí objednávať na vyšetrenie na inom pracovisku. Zatiaľ táto možnosť nie je dostupná na všetkých pracoviskách nukleárnej medicíny.

Veľa sa hovorí aj o PET/CT – pozitrónovej emisnej tomografii s CT. Môže ju využívať každý pacient? 

Pozitrónová emisná tomografia (PET) využíva špeciálne rýchlo sa rozpadajúce rádionuklidy, ktoré emitujú pozitróny. Na Slovensku sa prevádzkuje 7 zariadení na 5 pracoviskách. Žiaľ, oproti SPECT/CT je viac ako 4-násobne drahšia. Túto nevýhodu však vynahradí jej schopnosť zobraziť aj veľmi malé nádory a ich metastázy nielen v kostiach, ale aj v lymfatických uzlinách, pečeni a iných orgánoch. Preto je dnes považovaná za najcitlivejšiu metódu na zobrazenie nádorov. Na odlíšenie nádorových buniek sa využíva ich charakteristická vlastnosť, vysoká spotreba (metabolizmus) glukózy. Žiaľ, bunky niektorých nádorov nemajú zvýšený metabolizmus glukózy, preto sa pomocou tohto klasického PET rádiofarmaka nedajú zobraziť. Medzi ne patrí aj karcinóm prostaty. Pre tento typ nádoru bolo vyvinuté nové rádiofarmakum 18F-cholín. Problémom je jeho vysoká cena a dostupnosť, pretože sa musí dovážať letecky v deň vyšetrenia. Indikácia takéhoto vyšetrenia musí byť veľmi uvážená, len na prípady, keď sa vyčerpajú všetky dostupnejšie možnosti zobrazenia.

V liečbe nádorov sa používajú rôzne metódy. Kedysi to bola chirurgická liečba, rádioterapia či chemoterapia. Aké má voči nim nukleárna liečba výhody, prípadne riziká?

Použitie rádiofarmák v liečbe využíva izotopy, ktoré uvoľňujú beta alebo alfa žiarenie. Toto je schopné ničiť zákerné nádorové bunky. Ich použitie nie je jednoduché a vyžaduje dôkladné zabezpečenie radiačnej ochrany na špecializovaných pracoviskách nukleárnej medicíny. V liečbe karcinómu prostaty sa tento typ liečby nepoužíva u všetkých pacientov, ale len v špecifickej skupine pacientov. Preto sa nedá povedať, že tento typ liečby je náhradou iného postupu.

Minulý rok bol zavedený do praxe nový alfa žiarič, ktorý sa používa na liečbu metastáz skeletu. Ako sa za ten čas ujal v praxi a v čom je jeho prínos?

Ide o prvý alfa žiarič používaný na priamu liečbu metastáz v skelete. V porovnaní s predchádzajúcimi rádiofarmakami, je alfa častica asi 20-krát účinnejšia a dokáže zničiť nádorové bunky na krátku vzdialenosť. Vyššia účinnosť alfa žiarenia na malígne bunky v metastázach vyvoláva priaznivý účinok nielen v potláčaní bolesti, ale spôsobuje aj poškodenie samotných nádorových buniek, čo beta žiarenie nedokázalo. Výsledkom je klinické zlepšenie stavu, prognózy pacientov a predĺženie dožívania. Rádiofarmakum sa aplikuje za prísnych rádiohygienických podmienok lekárom na oddelení nukleárnej medicíny. Pretože alfa žiarenie je málo prenikavé, nie je nutná hospitalizácia pacienta, liečba sa vykonáva ambulantnou formou.

Aký je záujem zdravotných poisťovní podporovať takýto typ liečby, prípadne výskum v danej oblasti?

Pred zahájením liečby je nevyhnutný súhlas zdravotnej poisťovne. Tomu musí predchádzať dôkladné prešetrenie zdravotného stavu a jeho posúdenie nielen lekárom (onkológom, urológom), ale aj špecialistom z nukleárnej medicíny. Ten posúdi správnu indikáciu, vykoná scintigrafický dôkaz metastáz v skelete, ale zváži aj ostatné kontraindikácie liečby. Schvaľovací proces je pomerne komplikovaný, ale pochopiteľný vzhľadom na výšku ceny jedného cyklu liečby. Niečo také, ako podpora výskumu zo strany poisťovní, je len jeden z mojich zatiaľ nesplnených snov.